Reta Mvyeyi kandi nkozi iritayehe ineza y’abana vy‘ukuri

Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 kigarama 2021, i Bujumbura, Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iteramabere Ridakumira yakiriye imfashanyo y’ibifungurwa vyatanzwe n’ubuserukizi bw’ubushinwa ngaha mu Burundi, ku kigo c’impfuvyi co kw’ijabe.

Mw’ijambo ryiwe, Zhao Jiangping, Aserukira igihugu c’ubushinwa mu Burundi, yamenyesheje ko buri mwaka ari umugenzo mwiza wo kwama baza kw’ifatanya n’ibibondo vyo muri ico kigo kugirango bashobore guhimbaza neza iminsi mikuru ya Noel hamwe n’umwaka mushasha.

Bakaba bashikirije imfashanyo igizwe n‘amata, umuceri, ifu y’ibigori, amasabune, amitobe ibisuguti n’ibindi.

Bakaba kandi baheruka no gufasha mu gusanura uruhande rutari ruto rw’inzu y’ico kigo.

Mw’ijambo ryiwe, Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iteramabere Ridakumira yarashimye cane iyo nfashanyo, aca anamenyesha ko ico kigo gifise n’ingorane yo kujana abana kwa muganga iyo hagize uwurwara, canke kubasumira, kubera ko ata modokari gifise.

Yamenyesheje kandi ko ico kigo c’irerero ry’abana twagendeye ari ica Reta y‘Uburundi. Cashinzwe guhera mu mwaka w‘1962, ico gihe Reta ikaba yipfuza ko ata mwana n’umwe w’impfuvyi yobura ubuzima.

At: „Iyo ngendo nziza ya reta murabona ko ikibandanya n’ubu, aho n’abatari ab’impfuvyi Reta Mvyeyi kandi nkozi yashize ko abavyeyi bibaruka n’abana batarenza imyaka 5 babandanya bavuzwa ku Buntu“.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE yavuze ko ico kigo gifise ububasha bwo kwakira abana 60, ko uko umwaka utasha bakira abana b’impfuvyi batagira ba se na banyina, canke abo nyene bigaragaye ko batagira n’umwe ashobora kubarera.

Ngo bamaze gusohora abana batari bake, bamwe mbere baragiye kwubaka izabo, abandi barasubiye mu miryango yabo, abandi nabo bararonswa imiryango ibakira nk’abana babo bwite (Adoption) yaba iyo ngaha iwacu canke mu mahanga.

Ubu bakaba basigaranye abana 45, harimwo abakiri bato cane.

Yangije amenyesha ko mu misi iheze Ubushikiranganji arongoye bwagendeye ibigo vyose bifise amarerero y’abana, abo basanze badakwije ibisabwa, bakaba baciye bugara ibigo bigera kw’13 kugirango abo bana barerwe n’ababishoboye. Abo babishoboye Ubushikiranganji bukaba bubandanya bubafata mumugongo.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE yagize ati: “Kwitaho umwana si igikorwa coroshe. Nico gituma dushimiye cane umuyobozi w’iki kigo n’abakozi bamufasha buri musi. Iki ni igikorwa c’umuhamaro w’Imana. Aba bana muriko murafasha ngaha, nta n’umwe afise se canke nyina.

Ni mwebwe bavyeyi babo. Murabereka rero kandi ndazi ko mwama mubikora, umutima wa kivyeyi vy’ukuri. Maze ni bashika mu bigero bazobeshweho n’indero runtu muzoba mwabareresheje. Imana niyo izobahemba kuri ico gikorwa“

Abana bo muri ico kigo bakaba barashimye nabo nyene, bongere bakengurukira Umushikiranganji ajejwe gushigikirana, n’abababareze, kukuntu bama na ntaryo babitwararika.

Mwomenya ko barangije mu gushikiriza abo bana bimwe muvyo bari bahejeje kwakira, ari ibisuguti n’imitobe y’ivyamwa.

Source: Ministry of National Solidarity, Social Affairs, Human Rights and Gender .

WFP Southern Africa: Regional Refugee Update, Issue No. 2 – December 2021

Refugee and asylum seeker populations have faced notable hardships during the COVID-19 pandemic particularly in contexts of limited integration within hosting nations. Now, more than ever, there is a need for sustained investments in fostering self-reliance of refugee populations through progressive national policies, integration into social protection systems, predictable multi-year funding, and cooperation amongst nations for voluntary and safe repatriations and re-integrations. Critical also is sustained focus on preventing root causes of internal and cross-border displacements, i.e. conflicts and violations of human rights.

WFP recognizes the contributions of donor partners in this particularly challenging environment. However, resourcing remains insufficient to meet even the very basic needs of refugee households and WFP is forced to implement reductions in food rations in some countries. Consistent with the spirit of international refugee frameworks, WFP Southern Africa with its partners call on the global community to sustain focus on the self-reliance of refugees and to support the integration of refugees into national systems.

Southern Africa hosts approximately 6.5 million internally displaced people (IDPs) and 1.1 million refugees and asylum-seekers originating mostly from Burundi, Central African Republic (CAR), Democratic Republic of Congo (DRC), Rwanda and South Sudan. WFP, with its partners, continues its dedicated support to refugees holistically addressing immediate food and nutrition needs, advancing resilience and livelihoods opportunities, supporting social cohesion through diverse support to host locations, and increasing focus on contributions to peace, stability and conflict sensitive programming across all locations to address the root causes of displacement.

This update presents an overview of WFP’s refugee operations in Southern Africa as of December 2021. It highlights some of the measures taken by WFP and partners to not only serve refugees better, but also to draw attention to critical funding shortfalls that threaten the food and nutrition safety and protection of refugees, as well as the necessary progress towards self-reliance.

Source: World Food Programme

Rapport de Situation sur la Réponse à la Pandémie due au Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Rédigé et publié le 16 décembre 2021

  • Au cours des dernières 24 heures, on dénombre parmi les 413 nouveaux cas rapportés ; 335 cas de transmission communautaire et 78 cas importés. Le nombre de nouveaux cas a doublé par rapport aux 24 heures précédentes ; soit une hausse de 57%.
  • Deux nouveaux agents de santé ont été testé positifs. Le cumul national est de 43 agents de santé infectés
  • Au cours des 7 derniers jours le Burundi a enregistré une hausse 470,1% de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas communautaires rapportés (935 cas) ayant été multiplié par six ; comparé aux 7 jours précédents au cours desquels 164 cas communautaires ont été rapportés. La moyenne journalière est de 134 nouveaux cas communautaires contre 23 cas au cours des 7 jours précédents ; soit une hausse journalière de 82,5%.
  • Cette évolution épidémiologique indiquerait que le Burundi serait rentré dans une autre phase de la circulation active du coronavirus dans la population générale. Le renforcement de la surveillance, le respect des mesures de santé publique et de la vaccination dans le contexte actuel de la propagation mondiale rapide du nouveau variant OMICRON apparaissent indispensables.

Source: World Health Organization